ข่าวประชาสัมพันธ์

" ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2566 " โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยพะเยา

" ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2566 " โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2566 " มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ มากกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และคณบดีคณะเกษตรฯ ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก กล่าวรายงานโครงการดังกล่าวฯ

22 มีนาคม 2566

arrow_circle_right

สารสนเทศ อพ.สธ

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) กล่าวคือ มีความหลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลายในชนิดพันธุ์และความหลากหลายในระบบนิเวศน์ ซึ่งพรรณไม้ที่ศึกษาพบไม่ต่ำกว่า 12,000 ชนิด เฟิร์น 633 ชนิด และกล้วยไม้มากกว่า 1,000 ชนิดพบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น (สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ,2544)

ปฏิทินกิจกรรม

ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ปกป้อง อพ.สธ-มพ.