ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา จัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์ พร้อมทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ อพ.สธ.ม.พะเยา

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา จัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์ พร้อมทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ อพ.สธ.ม.พะเยา

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา จัดการประชุมสัมมนา โครงการการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าวฯ และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายบำรุง สังข์ขาว เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

9 พฤศจิกายน 2566

arrow_circle_right
" ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2566 " โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยพะเยา

" ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2566 " โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2566 " มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ มากกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และคณบดีคณะเกษตรฯ ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก กล่าวรายงานโครงการดังกล่าวฯ

22 มีนาคม 2566

arrow_circle_right
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา โดยคณะเกษตรฯ ขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย " การดำเนินงานกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และงานฐานทรัยากรท้องถิ่น " สนองพระราชดำริฯ

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา โดยคณะเกษตรฯ ขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย " การดำเนินงานกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และงานฐานทรัยากรท้องถิ่น " สนองพระราชดำริฯ

ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดประชุม " การพัฒนาเครือข่ายและประสานงานดำเนินงานกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น " ณ ห้องประชุมโรงแรม พี.เอ็ม. เพลส พะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร ดร.บุญร่วม คิดค้า, ผู้ช่วยวิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. พร้อมบุคลากรจัดการประชุมดังกล่าวฯ

9 พฤศจิกายน 2566

arrow_circle_right
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ " อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน " ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก พร้อมบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแนวทางขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. ทั้งมีการบรรยายในหัวข้อ บทบาทของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

9 พฤศจิกายน 2566

arrow_circle_right

สารสนเทศ อพ.สธ

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) กล่าวคือ มีความหลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลายในชนิดพันธุ์และความหลากหลายในระบบนิเวศน์ ซึ่งพรรณไม้ที่ศึกษาพบไม่ต่ำกว่า 12,000 ชนิด เฟิร์น 633 ชนิด และกล้วยไม้มากกว่า 1,000 ชนิดพบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น (สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ,2544)

ปฏิทินกิจกรรม

ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ปกป้อง อพ.สธ-มพ.